Privacy Statement

Bryder is een platform voor Gebouw Informatie Management. Wij stellen hoge eisen aan databeveiliging en privacy. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met informatie waaronder ook persoonlijke gegevens die wij binnen krijgen via onze website.

Laatste update: 30 januari 2024

Gegevensverzameling

Doordat je gebruik maakt ons platform en/of van de diensten  en/of als je een formulier invult op de website verstrek je ons gegevens. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en je behoudt hierop alle rechten. We verzamelen gegevens voor het registratieproces voor onze digitale diensten. Daarnaast hebben we je gegevens nodig om je toegang te verlenen tot onze diensten (denk aan een gebruikersnaam), maar ook om antwoord te kunnen geven op vragen via het (contact)formulier of supportvragen. Ook sturen we je graag nieuwsbrieven als je je daarvoor hebt aangemeld (in elke nieuwsbrief zit ook een afmeldmogelijkheid) en vinden wij het nuttig (en in sommige gevallen nodig) om je serviceberichten te sturen. En als laatste nodigen we je graag uit om deel te nemen aan onze leerzame evenementen, een klanttevredenheidsonderzoek of om je input te vragen over nieuwe functionaliteiten. Om je goed te berichten hebben we de volgende gegevens van je nodig:

 • voor- en achternaam
 • aanhef
 • e-mailadres
 • functie
 • bedrijfsnaam
 • werk telefoonnummer
 • bedrijfsadres

 

Bezoek je pagina’s op onze website dan verzamelen we bepaalde technische informatie:

 • IP-adres
 • geo-locatie
 • browsergegevens

 

Verstrek je ons informatie over anderen, of verstrekken anderen informatie over jou, dan zullen wij die informatie alleen gebruiken voor het specifieke doel waarvoor dit is verstrekt. 

Heb je op onze website je e-mailadres achtergelaten, dan kunnen we je paginabezoek op onze website analyseren, hiervoor gebruiken we ook je IP-adres. We gebruiken verder alleen de gegevens die je zelf hebt ingevuld via bijvoorbeeld een downloadformulier op de website. We doen dit omdat we jou het juiste bericht willen sturen. We zijn van mening dat we door deze analyses het beste kunnen helpen met uitdagingen en vragen die jou naar onze website hebben geleid. Mocht je ondanks onze goede bedoelingen liever niet willen dat we deze analyses maken, verwijder dan je bestaande cookies en accepteer niet de cookies voor analysedoeleinden op onze website.

Het (niet) delen van informatie

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld of verkocht aan andere organisaties. Behalve wanneer je toestemming hebt gegeven dat we je gegevens met andere mogen delen.

In uitzonderlijke gevallen delen we je informatie, maar alleen als het gaat om de volgende situaties:

 • Als de wet dat van ons eist. Wanneer we bijvoorbeeld moeten voldoen aan een dagvaarding of andere gerechtelijke/juridische procedures.
 • Als wij denken dat het noodzakelijk is om onze rechten te beschermen (bijvoorbeeld bij fraude) of als jouw veiligheid of dat van anderen in gevaar is.
 • Als de overheid ons opdraagt om informatie te delen ten behoeve van nationale veiligheid en wetshandhaving.

Cookies en andere volgtechnologieën

Bryder en de partijen die ons ondersteunen met website-analyses gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (‘beacons’), tags en scripts. Zo analyseren we trends, laten we de website functioneren en houden we bij hoe gebruikers door de website navigeren. Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen in je webbrowser. Als je de cookies voor analysedoeleinden op onze website weigert, kun je onze website nog steeds gebruiken, maar hij werkt wellicht niet meer optimaal. 

Bij het bezoek aan onze website vragen we of we de volgende cookies voor analyses mogen plaatsen:

 • Google Analytics cookies met als doel het registreren van websitestatistieken (analytische cookies)
 
Google Analytics

Wij maken ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Het privacybeleid van Google kan je hier vinden.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en zo rapporten over de website aan Bryder te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bryder heeft hier geen invloed op.

 

Microsoft Dynamics365

Wij maken op onze website gebruik van Microsoft Dynamics365 contact formulieren. Lees hier meer over het privacybeleid van Microsoft.

Bescherming gegevens

We nemen passende maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beschermen. Zo maakt de website van Bryder maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij hebben daarnaast verschillende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging te waarborgen.

De maatregelen die wij nemen zijn onder andere:

 • up-to-date virus scans en firewalls
 • encrypted laptops, USB-sticks en externe harde schijven
 • unieke toegangscodes en wachtwoorden
 • ICT gedragscode

Websites van derden

Op onze website vind je zo nu en dan een link naar een andere website. Deze privacyverklaring is daar niet van toepassing op. We hebben er geen invloed op dat deze websites op een veilige manier met je gegevens omgaan. We raden je dan ook aan om altijd de privacyverklaring van deze websites door te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere betrokkene kan Bryder vragen om inzage van de eigen persoonsgegevens. Dat houdt in dat je ons mag vragen of we persoonsgegevens van je hebben vastgelegd en zo ja, welke. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven voor een inzageverzoek (we mogen er wel naar vragen). Het recht op inzage betreft alleen inzage in je eigen gegevens. Je hebt dus geen recht op informatie over anderen. Wij zullen jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen beantwoorden. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Het recht om in te zien, het recht om te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht om gegevens over te dragen en het recht op informatie. Je kunt een aanvraag doen om je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen via deze link.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten wij er samen écht niet uit kunnen komen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het verwijderen van je persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het niet meer op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en updates met betrekking tot de Bryder diensten, het niet meer kunnen beantwoorden van support aanvragen en/of het niet meer kunnen inloggen in de Bryder dienst. Let er ook op dat het kan zijn dat we niet (volledig) aan je verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen.

Intrekken toestemming

Je kunt je toestemming om je gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden op elk moment weer intrekken. In al onze e-mailberichten vind je onderin een afmeldknop. Je hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

Weigering verzoeken van onredelijke aard

Op het moment dat je een verzoek indient om je gegevens aan te passen of te verwijderen, dan vragen we aan je om je te identificeren. Wij kunnen weigeren aan je verzoek te voldoen indien deze onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Referenten

Wij plaatsen ook referenties op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met toestemming van desbetreffende personen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij bewaren je informatie het liefst zo kort mogelijk. Met uitzondering van informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

Verwerken van persoonlijke gegevens voor wervingsdoeleinden

(a) Wat houdt dit doeleinde in?

Wanneer je ons benadert of solliciteert op een vacature, nemen wij de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in ons bestand om contact met je te kunnen opnemen. Indien jouw profiel niet past binnen Bryder en wij ook niet verwachten dat er in de toekomst een functie voor jou vrij komt binnen de organisatie, verwijderen wij jouw gegevens. In het geval dat wij wel geïnteresseerd zijn in jouw profiel dan houden wij jouw persoonsgegevens in onze bestand.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is jouw “toestemming”. Door je gegevens aan Bryder te verstrekken stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt. Je hebt het recht om je toestemming op ieder gewenst moment in te trekken, zodat je persoonsgegevens worden verwijderd in ons bestand. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?

Voor dit doeleinde verwerken wij je contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Bryder over sollicitaties (waaronder referenties).

(d) Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?

Voor dit doeleinde worden je persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op onze website te vinden is. Wij adviseren je om onze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Vragen

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Bryder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@bryder.com of op ons postadres:

Bryder
T.a.v. AVG Compliance Team
Delfechpark 57 
2628 XJ Delft

Disclaimer e-mail en website

Onze e-mails zijn voorzien van een disclaimer. Alle inhoud is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je het bericht onbedoeld hebt ontvangen, word je verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Aan de ontvangst en inhoud van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Bryder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige verzending van het bericht, alsmede voor vertragingen in de ontvangst van het bericht en schade die het gevolg is van de ontvangst en/of het gebruik ervan.

Het gebruik van op deze website beschikbare documenten (zoals artikelen, persberichten, datasheets, et cetera) is toegestaan onder de voorwaarden dat (1) de copyright vermelding onder aan de pagina’s op alle kopieën duidelijk zichtbaar wordt vermeldt, (2) deze documenten uitsluitend voor informele, niet commerciële doelen gebruikt worden en niet worden geïnstalleerd op computers met netwerk aansluitingen of gepubliceerd in publiekelijk toegankelijke media, en (3) er geen wijzigingen in de documenten worden aangebracht. Iedere andere vorm van gebruik is verboden.

De toestemming om de documenten te gebruiken strekt zich niet uit tot het ontwerp en de lay out van alle Bryder websites. De elementen van deze door Bryder beheerde websites zijn beschermd door de wet en mogen niet worden gekopieerd. Geen enkele van de op de Bryder websites gebruikte logo’s, grafische elementen of afbeeldingen mogen worden gekopieerd, doorgegeven of anderszins verspreid zonder schriftelijke toestemming van een daartoe gerechtigd persoon bij Bryder

Bryder aanvaardt geen verantwoordelijkheid aangaande de juistheid van de informatie die is weergegeven in de documenten, datasheets, grafieken, berekeningen, et cetera die op deze website voor welk doel dan ook zijn gepubliceerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk gecontroleerd en zo goed mogelijk up to date gehouden. Het is echter altijd mogelijk dat de informatie ergens toch nog fouten bevat. De juistheid van alle informatie kan en zal daarom niet in absolute zin gegarandeerd worden. In geen enkel geval kan Bryder aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of enige andere vorm van schade als gevolg van het verlies van gebruiksrechten, gegevens of winsten, hetzij bij het sluiten en uitvoeren van een contract, door onachtzaamheid of enige andere actie, voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Bryder sluit aansprakelijkheid alsmede eventuele aansprakelijkheid van haar werknemers of hulppersonen uit.

COPYRIGHT NOTICE. Het copyright © 2024 voor deze website behoort toe aan Bryder, Delftechpark 57, 2628 XJ Delft. All rights reserved.

Lees hier onze beleidsverklaring.

Solliciteren