Gebruiksovereenkomst NEN2580 Digital Twins

Voor de realisatie (onze dienst), het gebruik van de productietool (platform) en platform Bryder (software voor beheer en gebruik) dient u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de volgende gebruiksovereenkomst bij ondertekening van uw order:

De volgende partijen:

A. [de opdrachtgever], gevestigd te [postcode plaats] aan de/het [straatnaam en nummer] en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te [plaats KvK] onder nummer [handelsregisternummer], ten deze vertegenwoordigd door de [naam rechtsgeldig vertegenwoordiger volgens het handelsregister], hierna te noemen: ‘Gebruiker’;

 

en

 

B. Bryder Building Cloud B.V. gevestigd te 2616 LZ te Delft aan de Kleveringweg 10 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 27321296, ten deze vertegenwoordigd door de heer B. Jalink, directeur-bestuurder, hierna te noemen: ‘Leverancier’;

 

Gebruiker en Leverancier worden gezamenlijk ook aangeduid met “Partijen” en afzonderlijk als “Partij”.

 

Overwegende dat:

 

Leverancier zich bezighoudt met het zelfstandig en met partners ontwikkelen, onderhouden en vermarkten van vastgoedsoftware en digitalisatie diensten gericht op het verzamelen, beheren en ontsluiten van vastgoeddata, en smartsoftware gericht op beslismodellen omtrent functionele, technische en financiële gebouwprestaties;

 • Leverancier een ‘Building Intelligence Platform‘, hierna te noemen ‘BIP’ heeft ontwikkeld;
 • Leverancier op het BIP zelfstandig en met partners Diensten (heeft) ontwikkelt waarmee Gebruiker zijn vastgoeddata integraal kan verzamelen, beheren en ontsluiten van en naar de bedrijfsprocessen, stakeholders en het vastgoedbeleid;
 • Gebruiker door het gebruik van deze Diensten overzicht en inzicht verkrijgt en behoudt in (de kwaliteit van) haar vastgoeddata, en de rol die ketenpartners daarin spelen;
 • Gebruiker zich op de producten en diensten van Leverancier heeft georiënteerd en naar aanleiding daarvan Diensten wenst af te nemen van Leverancier;
 • Partijen in deze Overeenkomst de voorwaarden wensen vast te leggen die op het gebruik van de Diensten van toepassing zullen zijn.

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN, MET INACHTNEMING VAN HET BOVENSTAANDE:

 

1. Algemene bepalingen

 

1.1 Definities

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

 

Apparatuur: de (rand)apparatuur, netwerkverbindingen, internetbrowser en besturingsprogrammatuur waarmee aan de zijde van en door Gebruiker gebruik wordt gemaakt van de Diensten.

Applicaties: de overeengekomen computerprogrammatuur modules in uitsluitend object code dat zich bevindt op de infrastructuur (onder beheer) van Leverancier en door Leverancier beschikbaar wordt gesteld aan Gebruiker in de vorm van SaaS-Dienst.

Applicatie Partner: derde partij die door Leverancier gerechtigd is diens Partner Applicatie met behulp van Koppelingen te koppelen aan het Building Intelligence Platform en andere Applicaties.

Beroepsfout: tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, waaronder mede begrepen het ter beschikking stellen dan wel invoeren van onjuiste, onvolledige en/of verouderde Data, die een vakbekwame en zorgvuldige Gebruiker onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale vakkennis en normale wijze van vak uitoefening, behoort te vermijden.

Bijlage(n): bijlagen en daarbij horende aanhangsels bij de Overeenkomst die na door beide Partijen te zijn geparafeerd deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Building Intelligence Platform: Building Intelligence Platform (BIP) is het cloud platform van Leverancier, dat zich bevindt op de infrastructuur (onder beheer) van Leverancier. De Applicaties werken integraal met dit platform en vormen samen een 3D gebouwinformatiesysteem. Leverancier biedt Koppelingen tot het BIP waarmee Partners hun Partner Applicaties met behulp van hun koppelsoftware op afstand kunnen koppelen aan de Applicaties en/of met andere daartoe bestemde onderdelen van het platform zoals het 3D modellen platform.

Data: Data Gebruiker, Data Leverancier, Data Derden Gebruiker en Data Derden.

Data Derden: gegevens, (geografisch) beeldmateriaal of andere informatie en/of werken van Derden die door de Leverancier aan Gebruiker onder de voorwaarden van die Derde(n) toegankelijk worden gemaakt via het Platform van Leverancier aan Gebruiker.

Data Derden Gebruiker: gegevens, (geografisch) beeldmateriaal of andere informatie en/of werken (onder beheer) van Derden die op basis van overeenkomsten tussen de Derde en Gebruiker door de Derde toegankelijk worden gemaakt via het Platform van Leverancier aan Gebruiker.

Data Gebruiker: gegevens, (geografisch) beeldmateriaal, rapporten, rapportages, databestanden of andere informatie en/of werken van en/of ingevoerd door of namens Gebruiker, waaronder mede begrepen bronmateriaal en aannames die Leverancier en Service Partner nodig hebben voor de productie van Digital Twins, verhuurplattegronden en NEN2580 rapportages.

Data Leverancier: gegevens, (geografisch) beeldmateriaal (zelf gegenereerde 3D modellen), rapportages en resultaten van statistisch of wetenschappelijk onderzoek of andere informatie en/of werken (onder beheer) van Leverancier en Data Derden die toegankelijk worden gemaakt via het Platform van Leverancier aan Gebruiker, .

Service Partner: derde partij die door Leverancier is gecertificeerd in het op kwalitatieve en efficiënte wijze aanbieden van Digital Twin Services.

Derden: derden niet zijnde Geautoriseerde Gebruikers.

Diensten: de door Leverancier aan Gebruiker onder de Overeenkomst te verlenen diensten, zijnde iPaas/SaaS diensten en overige diensten, waaronder de Digital Twin Services, verhuurplattegronden en NEN2580 rapportages.

Digital Twin: het/de virtuele 3D model(len) van een verhuurbare eenheid welke door Leverancier in het kader van de Digital Twin Services is/zijn vervaardigd en waartoe Gebruiker via de Portal toegang kan verkrijgen, een en ander conform de voorwaarden van de Overeenkomst.

Digital Twin Services: de Digital Twin services zoals omschreven in Bijlage 1 en welke door Leverancier of haar Partners aan Gebruiker worden verleend voor zover partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Documentatie: beschikbare gebruikersdocumentatie behorende bij de overeengekomen Diensten, bestaande uit de online systeem helpfiles en/of de schriftelijke instructie handleidingen betreffende het gebruik van de Diensten.

Geautoriseerde Gebruiker: een natuurlijk persoon die namens Gebruiker geautoriseerd toegang heeft tot de Diensten om hiervan uitsluitend ten behoeve en onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker gebruik te maken conform het bepaalde in de Overeenkomst.

Incident: een substantiële, aantoonbare storing in de Diensten waarbij deze dienst(en) in normale condities niet (volledig) voldoet/voldoen aan de Specificaties.

iPaaS/SaaS diensten: het door Leverancier aan Gebruiker middels diens Portal op afstand en op basis van multi tennant via een afgeschermd online communicatienetwerk bieden van toegang tot, het onderhouden en ondersteunen van een 3D gebouwinformatiesysteem, bestaande uit het Building Intelligence Platform as a Service (Platform as a Service), de Applicaties (Software as a Service) en Documentatie dat zich bevindt (en blijft bevinden) op de infrastructuur (onder beheer) van Leverancier. Er is hierbij uitdrukkelijk geen sprake van het ter beschikking stellen van een fysieke drager met enig onderdeel van dit 3D gebouwinformatiesysteem.

Koppelingen: programmatuur waardoor programmatuur van verschillende leveranciers met elkaar kan communiceren (interoperabiliteit), zoals Webservices. Voor de totstandbrenging van Koppelingen is koppelsoftware nodig aan de zijde van Leverancier en aan de zijde van de andere leverancier.

Lever(en)(ing): het door Leverancier aan Gebruiker verlenen van de Diensten op de in deze Overeenkomst vastgestelde wijze.

Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bryder Building Cloud B.V.

Overeenkomst: deze tussen Gebruiker en Leverancier gesloten overeenkomst.

Overige Diensten: de door Leverancier aan Gebruiker onder de Overeenkomst te verlenen diensten niet zijnde iPaas/Saas diensten, waaronder de Digital Twin Service, de NEN2580 rapportages, verhuurplattegronden, implementaties, trainingen en advieswerkzaamheden.

Overmacht: iedere niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, waaronder het niet beschikbaar zijn van het Internet, hiermee wordt niet bedoeld de internettoegang, veroorzaakt door van buiten komende oorzaken en/of gebeurtenissen van welke aard dan ook, zoals embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, overstroming en/of aardbeving, cyber aanvallen (waaronder Denial of Service aanvallen) op Leverancier of Gebruiker alsmede een tekortkoming jegens Leverancier van de toeleveranciers;

Partner: derde partij die door Leverancier gerechtigd is om Partner Diensten aan te bieden aan Gebruiker waarbij Gebruiker zelfstandig bepaald of en onder welke voorwaarden Gebruiker van deze Partner Diensten gebruik wil maken.

Partner Applicaties: applicaties van een Partner die aangeboden worden aan Gebruiker en die middels Koppelingen zijn gekoppeld aan het BIP en andere Applicaties.

Partner Diensten: diensten van een Partner die aangeboden worden aan Gebruiker op basis van een rechtstreeks tussen de Partner en Gebruiker daartoe gesloten overeenkomst, waaronder onder meer Partner Applicaties en overige Partner Diensten zoals Digital Twin Services, implementaties, trainingen, advieswerkzaamheden, inspecties, waarderingsrapporten, taxaties en andersoortige gebouwopnames.

Portal: website (onder beheer) van Leverancier met behulp waarvan Gebruiker middels een unieke login en wachtwoord toegang verkrijgt tot de Diensten.

Schriftelijk: wanneer in deze Overeenkomst sprake is van mededelingen die ‘schriftelijk’ moeten worden gedaan, wordt daaronder mede verstaan een mededeling per e-mail.

Specificaties: de specificaties zoals omschreven in Bijlage 1 van de overeengekomen Diensten.

Tekenbureau: een tekenbureau dat voldoet aan de tekenconventies zoals die zijn opgesteld door de Leverancier.

Vergoeding: de door Gebruiker aan Leverancier verschuldigde vergoeding(en) voor de overeengekomen Diensten.

Webservices: programmatuur gebaseerd op webstandaarden waardoor programmatuur van verschillende leveranciers met elkaar kan communiceren (interoperabiliteit).

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen.

 

1.2 Duur en totstandkoming van de Overeenkomst

 

De Overeenkomst treedt in werking door ondertekening door beide Partijen dan wel per datum ontvangstbevestiging van de online accordering door Gebruiker van de Overeenkomst. De Overeenkomst kent een initiële duur van drie (3) jaar. Gedurende de initiële periode is geen opzegging mogelijk. Na de initiële periode wordt de Overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met telkens een jaar, behoudens opzegging door een der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de contractperiode.

 

1.3 Omvang van de Overeenkomst

 

De volgende in dit artikel genoemde Bijlagen maken een onlosmakelijk geheel uit van de Overeenkomst tussen Partijen. Bij onderlinge tegenstrijdigheid tussen bepalingen van genoemde Bijlagen, prevaleren bij de interpretatie van de afspraken de bepalingen van het document dat het hoogst in de rangorde is opgesomd. De rangorde wordt bepaald door de navolgende volgorde, waarbij de letter die eerder voorkomt in het alfabet prevaleert.

 

 • a. Overeenkomst Bryder Building Cloud B.V; (“deze webpagina paragraaf 1.1 t/m 1.18”) (de printbare versie download u hier)
 • b. Beschrijving van de overeengekomen Diensten, beschrijving van de Specificaties, beschrijving van de minimumvereisten waaraan de Apparatuur moet voldoen (Bijlage 1);
 • c. Prijslijst met berekening voor de Vergoeding (“Bijlage 2”);
 • d.Service Level Agreement iPaas/SaaS diensten (“Bijlage 3”);
 • e. Service Level Agreement Overige Diensten (“Bijlage 4”)
 • f. Bescherming Persoonsgegevens (“Bijlage 5”)

 

1.4 Uitvoering dienstverlening

 

1.4.1 De Overeenkomst, waar de Bijlagen integraal en onlosmakend onderdeel van uitmaken, wordt door Leverancier uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover redelijkerwijs uit deze Overeenkomst een resultaatsverplichting is overeengekomen – doordat het betreffende resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven, het behalen daarvan objectief meetbaar is en er geen sprake is van Overmacht.

1.4.2 Indien is overeengekomen dat de (oplevering van de) Diensten in fasen zal worden uitgevoerd, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een fase behoren, uit te stellen totdat Gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De (hoogte van de) facturering van de Diensten zal in dat geval overeenkomstig de overeengekomen fasering plaatsvinden tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

1.4.3 Indien overeengekomen verplichtingen zijn aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Leverancier steeds gerechtigd na goedkeuring van Gebruiker deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. Een dergelijke vervanging zal nimmer leiden tot verhoging van uurtarieven.

1.4.4 Leverancier is niet gehouden eenzijdig door of namens Gebruiker gegeven aanwijzingen en/of instructies op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen.

1.4.5 Uitvoering van de door Leverancier te verlenen Diensten begint zo spoedig mogelijk na ontvangst van de daartoe benodigde autorisatie gegevens van Gebruiker. Gebruiker draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de Overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de Diensten benodigde faciliteiten (waaronder de systeemvereisten). Gebruiker en Leverancier stellen samen een implementatieplan op en leggen dit vast in een apart document.

1.4.6 Leverancier verricht, na oplevering door Leverancier en daarop volgende goedkeuring door Gebruiker van de implementatiewerkzaamheden, de overeengekomen iPaaS/SaaS diensten conform het bepaalde in de SLA zoals opgenomen in Bijlage 3 bij deze Overeenkomst.

1.4.7 Leverancier verricht de overeengekomen Overige Diensten conform het bepaalde in de SLA zoals opgenomen in Bijlage 4 bij deze Overeenkomst.

1.4.8 Het staat Gebruiker niet vrij Derden gebruik te laten maken van de door Leverancier verleende Diensten, behoudens daartoe specifieke schriftelijke toestemming van Leverancier.

1.4.9 Indien Leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot (persoons-)gegevens van Gebruiker, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Gebruiker in rekening worden gebracht.

1.4.10 Leverancier kan voor de uitvoering en/of verbetering van haar dienstverlening noodzakelijke wijzigingen in de inhoud of omvang van de Diensten aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een wezenlijke verandering van de systeemvereisten c.q. het Beoogde Doel aan de zijde van Gebruiker tot gevolg heeft, streven Partijen ernaar om tot een voor beide Partijen werkbare oplossing te komen. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan Gebruiker de Overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop die wijziging in werking treedt c.q. is getreden, tenzij deze wijziging: (i) verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, en/of (ii) wordt aangesloten bij alsdan gangbare standaarden in de markt.

1.4.11 Onverlet het bepaalde in het vorige lid is Leverancier te allen tijde bevoegd, zonder dat dit meerkosten voor Gebruiker ten gevolgde heeft, wijzigingen in de Diensten aan te brengen die naar haar inzicht de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren dan wel niet wijzigt, waaronder mede begrepen uitbreiding van de functionaliteit alsmede wijzigingen van de service levels die een verbetering voor de Gebruiker opleveren dan wel geen verslechtering ten opzichte van de alsdan geldende service levels dan wel Beoogd Gebruik. Hetzelfde geldt voor wijzigingen die verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Wijzigingen in de Diensten zoals bedoeld in dit artikel geeft de Gebruiker niet de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen.

1.4.12 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van conversiediensten.

1.4.13 De door Leverancier gehanteerde (leverings)termijnen hebben niet het karakter van fatale termijn, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. In welk geval een uiterste (leverings)termijn alleen als fatale termijn heeft te gelden door het hanteren van de formulering ‘fatale termijn’. Tussentijdse termijnen hebben nimmer te gelden als fatale termijnen.

1.4.14 Leverancier is niet gebonden aan fatale termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden niet gehaald kunnen worden. Evenmin is Leverancier gebonden aan fatale termijnen die niet gehaald kunnen worden als gevolg van tussen Partijen overeengekomen wijziging(en) van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (o.a. meerwerk, nieuwe specificaties).

1.4.15 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Data Gebruiker en de Data Derden Gebruiker.

1.4.16 Gebruiker zal de output van de Diensten die gebaseerd zijn op de Data, zoals uitkomsten, resultaten, rapportages, gegevens, (geografisch) beeldmateriaal (zoals zelf gegenereerde 3D modellen), of andere informatie en/of werken (onder beheer) van Derden en/of Service Partners, controleren op kwaliteit door een daartoe gespecialiseerde Gebruiker.

 

1.5 Training

 

1.5.1 Training met betrekking tot het gebruik van de iPaaS/SaaS diensten, anders dan op basis van het implementatieplan, wordt gegeven door Leverancier, conform de Service Level Agreement (Bijlage 3).

1.5.2 Gebruiker is gerechtigd een aangemelde deelnemer voor een training te vervangen door een andere deelnemer mits Gebruiker Leverancier hiervan tijdig op de hoogte stelt.

1.5.3 Leverancier is gerechtigd de opleiding op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden indien hij daarvoor moverende redenen aanreikt. Zij zal Gebruiker daarvan tijdig, uiterlijk één week voor aanvangsdatum van de training, op de hoogte stellen.

1.5.4 Een annulering van deelname aan een training door Gebruiker dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Leverancier is gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen indien Gebruiker de training geheel of gedeeltelijk annuleert. Annulering binnen een week voor de overeengekomen trainingsdatum of feitelijke niet deelname door een aangemelde deelnemer, laat de betalingsverplichting van Gebruiker voor de training onverlet.

1.5.5 Leverancier stelt de inhoud en scope van de training vast, daarbij rekening houdend met de opleidingsbehoefte van Gebruiker.

1.5.6 Leverancier kan deelnemers uitsluiten van deelname indien Gebruiker diens betalingsverplichting ter zake niet tijdig en volledig heeft voldaan, onverlet alle overige rechten van Leverancier onder de Overeenkomst.

 

1.6 Vergoeding diensten

 

1.6.1 Het verlenen van de Diensten geschiedt tegen de tarieven zoals opgenomen in Bijlage 2 (prijslijst).

1.6.2 Gebruiker is ter zake de Levering van Diensten Vergoeding(en) verschuldigd vanaf het moment van ondertekening van de Overeenkomst conform berekening als vermeld in Bijlage 2.

1.6.3 Voor zover Leverancier gehouden is omzetbelasting in rekening te brengen, zullen de in deze Overeenkomst vermelde bedragen worden verhoogd met het ten tijde van verrichten van de werkzaamheden voor de prestatie geldende percentage omzetbelasting en eventuele van overheidswege opgelegde heffingen. Alle prijzen en tarieven zullen steeds vastgesteld zijn in Euro’s.

1.6.4 Het is Leverancier toegestaan de Vergoeding jaarlijks te indexeren conform de prijsindexcijfers voor de dienstenprijzenindex (DPI): commerciële dienstverlening en transport: ‘Informatie & communicatie’: ‘computerprogrammering, advies & aanverwante diensten’ of – indien relevant gezien de overeengekomen diensten – ‘diensten op het gebied van informatie’ (index 2010=100) voor de periode december tot en met december zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

1.6.5 Leverancier is gerechtigd voor werkzaamheden die hij heeft verleend naar aanleiding van een melding van Gebruiker over een vermeend Incident waarvan op enig moment blijkt dat het incident niet (volledig) aan Leverancier toerekenbaar is, een vergoeding in rekening te brengen tegen de tarieven zoals opgenomen in Bijlage 2 (prijslijst).

 

1.7 Garantie

 

1.7.1 Leverancier zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst zich naar behoren inspannen om Incidenten in de Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen conform het bepaalde in de SLA (Bijlage 3 en 4).

1.7.2 Leverancier garandeert dat, voor zover betrekking hebbende op enig handelen en /of nalaten aan de zijde van Leverancier, de overeengekomen Diensten voldoen aan de Specificaties.

1.7.3 Leverancier garandeert niet dat de iPaaS/Saas diensten en – voor zover relevant – Overige Diensten zonder onderbreking, fouten of overige Incidenten werken. Het oppakken en afhandelen van Incidenten vindt plaats conform het bepaalde in de SLA voor iPaas/Saas diensten en de SLA voor Overige Diensten. Voor Incidenten is in Bijlage 3 en 4 een escalatieproces beschreven.

1.7.4 Leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor het correct functioneren van de Koppelingen aan de zijde van Leverancier en maakt daarbij gebruik van in de markt gestandaardiseerde koppelvlakken. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de Koppelingen aan de zijde van Partner of de werking van de Partner Applicaties. Leverancier draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de (al of niet juiste en tijdige) medewerking door de betreffende Partner aan het realiseren en in stand houden van de diens Koppelingen, noch voor het correct functioneren van diens Partner Applicaties in samenhang met de Applicaties en BIP. Gebruiker verplicht zich om ten aanzien van een eventueel niet goed functioneren van de Koppelingen, waarbij voor Gebruiker niet duidelijk is of dit te wijten is aan de Koppelingen aan de zijde van Leverancier dan wel de Koppelingen aan de zijde van Partner, Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Leverancier zal in alle redelijkheid samenwerken met de betreffende Partner, om een oplossing te bereiken. Uitgangspunt daarbij is dat een oplossing van het probleem voor Gebruiker voorop staat en dat de overlast voor Gebruiker als gevolg van een niet goed functioneren van die Koppelingen tot een minimum beperkt blijft. Gebruiker zal de betreffende Partner rechtstreeks aanspreken en verantwoordelijk houden indien die Partner op enige wijze diens verplichtingen niet nakomt ter zake de realisatie en/of het correct functioneren van de Partner Applicaties en van de Koppelingen aan de zijde van Partner.

1.7.5 De garantieverplichting vervalt indien Gebruiker zonder schriftelijke toestemming van Leverancier gebruik maakt van de Diensten in weerwil van de (gebruiks)voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

1.8 Betaling

 

1.8.1 Gebruiker zal binnen 30 dagen vanaf factuurdatum zorgdragen voor betaling van de factuur aan Leverancier, op het daartoe door Leverancier aangegeven Nederlandse bank-/girorekening nummer.

1.8.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn is Gebruiker gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente conform artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek) over het verschuldigde bedrag.

1.8.3 Indien betaling van verschuldigde bedragen ook na een eenmalige schriftelijke aanmaning door Leverancier uitblijft, is Leverancier gerechtigd alle redelijke incasso en/of juridische kosten (waaronder ter zake van een procedure) aan Gebruiker in rekening te brengen die Leverancier voor bedoelde aanmaning en verdere incassomaatregelen, in of buiten rechte, heeft gemaakt.

 

1.9 Overmacht

 

In het geval van Overmacht dat langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen ingevolge de Overeenkomst reeds is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

 

1.10 Intellectueel eigendom

 

1.10.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst gebruikte, ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties, resultaten van dienst(en), websites, logo’s, algoritmen, Data Leverancier, of andere werken en materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

1.10.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst door Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aan Leverancier ter beschikking gestelde Data Gebruiker, Data Derden Gebruiker en/of Data Derden berusten uitsluitend bij Gebruiker, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Leverancier krijgt hierbij voor de duur van de Overeenkomst het niet-exclusieve, niet sub-licentieerbare en niet aan derden overdraagbaar recht tot gebruik van de Data Gebruiker, Data Derden en/of Data Derden Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens krijgt Leverancier hierbij het niet-exclusieve recht om geaggregeerde Data Gebruiker te gebruiken ten behoeve van (a) wetenschappelijke doeleinden; (b) statistisch onderzoek en rapportage resultaten hiervan aan Gebruiker en andere gebruikers van Leverancier; en (c) verdere productontwikkeling.

1.10.3 Gebruiker krijgt voor de duur van de Overeenkomst het niet-exclusieve, niet sub-licentieerbare en niet aan derden overdraagbaar recht tot toegang/gebruik van de iPaaS/SaaS Dienst(en), onderliggende Applicaties en bijbehorende Documentatie binnen Nederland voor uitsluitend interne doeleinden van de eigen organisatie. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Leverancier en Gebruiker strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de andere Partij van rechten als bedoeld in de leden 1 en 2. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de toegangs-/gebruiksrechten die bij deze voorwaarden worden toegekend behoudens afwijkende wettelijke rechten van dwingendrechtelijke aard.

1.10.4 Gebruiker zal de tussen Partijen overeengekomen toegangs-/gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

1.10.5 Het onder de Overeenkomst verkregen recht tot toegang/om gebruik te maken van de iPaaS/SaaS Dienst(en), onderliggende Applicaties en bijbehorende Documentatie mag slechts worden uitgeoefend door de Geautoriseerde Gebruikers.

1.10.6 De Leverancier verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet voor sub-licentie vatbare en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de in de Offerte gespecificeerde Diensten in Nederland ten behoeve van vastgoedobjecten in eigendom en/of beheer van de Gebruiker en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het door de Leverancier beoogde gebruik. Het staat de Gebruiker niet vrij derden, niet zijnde haar werknemers en/of onderaannemers, gebruik te laten maken van de door de Leverancier verleende Diensten, behoudens daartoe specifieke schriftelijke toestemming van de Leverancier. De Gebruiker zal de Diensten evenmin gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens, waaronder begrepen Data, ten behoeve van derden.

1.10.7 Gebruiker zal de iPaaS/SaaS diensten, onderliggende Applicaties en bijbehorende Documentatie of andere overeengekomen werken niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van Derden (‘time-sharing’).

1.10.8 Leverancier vrijwaart Gebruiker tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Leverancier zelf ontwikkelde (delen van) iPaaS/SaaS diensten en/of zelf ontwikkelde (delen van) Overige Diensten, onderliggende Applicaties of andere programmatuur en bijbehorende Documentatie, of andere werken inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Gebruiker Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Gebruiker zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van Gebruiker, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:

a. Door Gebruiker ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Leverancier ter beschikking gestelde (delen van) werken, dan wel;

b. Met wijzigingen die Gebruiker in de werken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen zonder daartoe specifiek en schriftelijk toestemming van Leverancier te hebben verkregen.

1.10.9 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Leverancier zelf ontwikkelde (delen van) iPaaS/SaaS diensten zelf ontwikkelde (delen van) Overige Diensten, onderliggende Applicaties of andere programmatuur en bijbehorende Documentatie of andere werken of delen daarvan inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier zo mogelijk zorg dragen dat Gebruiker het betreffende (deel van het) werk ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreuk makende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Gebruiker. Indien Leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorgdragen dat Gebruiker het betreffende (deel van het) werk ongestoord kan blijven gebruiken, zal Leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Leverancier zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Gebruiker. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten.

1.10.10 Gebruiker garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van gegevens en (delen van) werken, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik en/of incorporatie. Gebruiker zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

1.10.11Rechten worden in voorkomend geval aan Gebruiker steeds verleend onder de voorwaarde dat Gebruiker de daarvoor overeengekomen Vergoedingen heeft voldaan en in het geval van periodieke vergoedingen, zolang de Gebruiker de overeengekomen periodieke vergoeding (tijdig en volledig) blijft voldoen.

 

1.11 Applicaties en derden

 

1.11.1 Indien en voor zover Leverancier applicaties van derde partijen en/of Data Derden aan Gebruiker ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die applicaties en/of Data Derden de betreffende voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Deze voorwaarden worden gevoegd bij deze Overeenkomst en maken onlosmakelijk deel daarvan uit. Gebruiker aanvaardt de toepasselijkheid van bedoelde voorwaarden van derden op de betreffende applicaties en/of Data Derden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Gebruiker en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de Overeenkomst onverkort.

1.11.2 Indien en voor zover Leverancier werkzaamheden verricht met betrekking tot de applicaties van derde partijen en/of Data Derden, waaronder facturatie en/of implementatie, zijn op dergelijke door Leverancier uitgevoerde werkzaamheden tussen Leverancier en Gebruiker de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.

 

1.12 Gebruiksregels en medewerking Gebruiker

 

1.12.1 Gebruiker zal Leverancier voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige of noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen die nodig is. Indien Gebruiker in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

1.12.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer van diens (computer)systeem inclusief de elektronische communicatiemiddelen, waaronder telecommunicatiefaciliteiten, waarmee toegang wordt verkregen tot de iPaaS/SaaS-Dienst(en) waaronder een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systeem en infrastructuur waarmee op enige wijze door of namens Gebruiker gebruik wordt gemaakt/contact wordt gezocht/gemaakt met het systeem van Leverancier. Leverancier is ter zake nimmer aansprakelijk en Gebruiker vrijwaart Leverancier volledig voor alle claims ter zake.

1.12.3 Indien Gebruiker Data Gebruiker, Data Derden gebruiker en/of Data Derden via de Ipaas/Saas Dienst(en) aan Leverancier ter beschikking stelt, zal Gebruiker daarbij de eventuele door Leverancier voorgeschreven specificaties strikt in acht nemen.

1.12.4 Gebruiker behandelt de aan hem toegewezen toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan bevoegd personeel kenbaar. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik dat Geautoriseerde Gebruikers van de toegangs- of beveiligingscodes maken. Leverancier is ter zake nimmer aansprakelijk en Gebruiker vrijwaart Leverancier volledig voor alle claims ter zake.

1.12.5 Het is Gebruiker verboden de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt mede het opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, of in strijd is met relevante auteurswetgeving. Bij het vaststellen door Leverancier van deze handelingen mag Leverancier alle maatregelen treffen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht.

1.12.6 Indien naar het oordeel van Leverancier, door toedoen van Gebruiker, hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de Diensten, in het bijzonder door het overmatig belasten van de Diensten of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht.

 

1.13 Aansprakelijkheid

 

1.13.1 Leverancier aanvaardt slechts (wettelijke) verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

1.13.2 1.13.2 Leverancier is jegens Gebruiker slechts aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook nadrukkelijk ook begrepen overeengekomen garantieverplichtingen en vrijwaringen, voor schade die het gevolg is van één of meer gebeurtenissen en voor zover dit aan Leverancier toerekenbaar is. Eventuele aansprakelijkheid van Leverancier is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de door Gebruiker betaalde Vergoedingen in het betreffende kalenderjaar. In geen geval zal de vergoeding voor schade meer bedragen dan € 500.000,00 voor de gehele duur van de Overeenkomst.

1.13.3 Aansprakelijkheid van Leverancier is uitgesloten, uit welke hoofde dan ook, voor (a) gevolgschade en bedrijfsschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill; en (b) aan Gebruiker toerekenbare gebeurtenissen, zoals schade verband houdende met het gebruik van door Gebruiker aan Leverancier voorgeschreven/ter beschikking gestelde zaken, gegevens, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Gebruiker aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers, schade als gevolg van onjuist of ondeskundig gebruik door Gebruiker of enige derde van door Leverancier geleverde Diensten, schade dat het gevolg is van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie zijdens Gebruiker, schade als gevolg van handelingen zoals genoemd in artikel 1.12.

1.13.4 De hiervoor opgenomen beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid komt te vervallen:

a. in geval van aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van dood of lichamelijk letsel; en/of

b. indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leverancier; en/of

c. indien en voor zover deze in strijd zijn met een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling.

1.13.5 Tenzij nakoming door een Partij blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van deze Partij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien de eisende Partij de andere Partij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en de andere Partij ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Die ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere Partij in staat is adequaat te reageren.

1.13.6 Een Partij heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de andere Partij ongedaan te maken, waarbij de eisende Partij niet op onredelijke gronden herstel door de andere Partij zal weigeren.

1.13.7 Partijen vrijwaren elkaar tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

1.13.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schadelijdende Partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere aanspraak van Partijen jegens elkaar vervalt indien de gebeurtenis leidend tot een aanspraak ouder is dan één (1) jaar.

 

1.14 Opzeggen Overeenkomst en gevolgen

 

1.14.1 Partijen zijn niet gerechtigd een Overeenkomst tussentijds op te zeggen, behoudens het bepaalde in artikel 1.15.

1.14.2 Na beëindiging van de Overeenkomst, zal Gebruiker onmiddellijk ieder gebruik van de Diensten, onderliggende Applicaties en Documentatie op welke wijze dan ook staken en gestaakt houden en de door Leverancier eventueel aan Gebruiker op een gegevensdrager ter beschikking gestelde werken waarop de rechten van intellectuele eigendom van Leverancier rusten binnen een redelijke termijn aan Leverancier retourneren.

1.14.3 Na beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel, zal de Gebruiker binnen één (1) maand ieder gebruik van (delen van) de Diensten op welke wijze dan ook staken en gestaakt houden en de door de Leverancier eventueel aan de Gebruiker op een gegevensdrager ter beschikking gestelde werken waarop de IE-Rechten van Leverancier rusten, binnen één (1) maand aan de Leverancier retourneren.

 

1.15 Ontbinding

 

1.15.1 Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere Partij ook na schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

1.15.2 Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere Partij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, indien (a) aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend; (b) in staat van faillissement wordt verklaard; of (c) de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Partijen zijn wegens voornoemde beëindiging van de Overeenkomst jegens elkaar nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

1.15.3 Indien Gebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 en 2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij en voor zover Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

1.16 Geheimhouding

 

1.16.1 Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie die naar zijn aard vertrouwelijk is dan wel als vertrouwelijk is aangeduid. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der Partijen informatie, toegangscodes en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie aan hem ter beschikking is gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen dan in opdracht van degene van wie de informatie is verkregen en aan zijn werknemers slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Partijen zullen hun werknemers verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven en staan ervoor in dat de werknemers door een arbeidsovereenkomst en/of geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

1.16.2 De in het voorgaande lid opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt alleen niet voor gegevens met betrekking waartoe Partijen kunnen aantonen dat:

a. De gegevens bekend waren aan derden anders dan door schending van diens geheimhoudingsplicht;

b. Het gegevens van algemene bekendheid betreft anders dan door schending van diens geheimhoudingsplicht;

c. De openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting, in welk geval de betreffende Partij de wederpartij tijdig op de hoogte zal stellen en de openbaarmaking zal beperken tot het minimum (op basis van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit).

 

1.17 Overige bepalingen

 

1.17.1 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en dienen door de Partijen voor akkoord te worden ondertekend.

1.17.2 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, teneinde een vervangende regeling te treffen, met dien verstande dat de strekking van deze Overeenkomst behouden blijft.

1.17.3 In geval van strijd van een bepaling in de Overeenkomst met een bepaling in Bijlage 1, 2, 3 of 4, prevaleert de betreffende bepaling in de Overeenkomst. In geval van strijd van een bepaling in de Overeenkomst met een bepaling in Bijlage 5 (bescherming persoonsgegevens), prevaleert de betreffende bepaling in de Bijlage 5 (bescherming persoonsgegevens).

1.17.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Leverancier en van Gebruiker op de Overeenkomst uitdrukkelijk uit.

 

1.18 Toepasselijk recht en geschillen

 

1.18.1 Op de Overeenkomst en de eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1.18.2 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (www.sgoa.eu), één en ander onverminderd het recht van Partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der Partijen tot het treffen van conservatoire maatregelen.

1.18.3 Indien Partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

 

Copyright © 2021. Wijzigingen en fouten voorbehouden (laatst gewijzigd op 25 november 2021).

Solliciteren